Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují práva a povinnosti Vás, jako kupujících (dále „Kupující“)a nás jako prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.ukryta-tajemstvi.cz.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), jejímž předmětem je prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen „předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.ukryta-tajemstvi.cz (dále jen „Portál“).

Tyto Podmínky pro prodej digitálních produktů prostřednictvím Portálu zpracovala Lucie Cermanová, IČ: 01518976, zapsáno u Městského úřadu Semily, Obecní živnostenský úřad, č.j. ŽÚ/608/13.
Sídlo fyzické podnikají osoby: Dr. M. Horákové 1346, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 607856085, e-mailová adresa lucie@luciecermanova.cz (dále jen „Prodávající“).

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).
Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Prodávajícím nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasí Kupující s tím, že prostředky komunikace na dálku Prodávající využívá.

Předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu v podobě e-knihy a dalších produktů. Jako Kupující odesláním objednávky a odsouhlasením s těmito Podmínkami udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l Nového občanského zákoníku).

Co je e-kniha a co potřebujete pro to, aby správně fungovala?
E-kniha neboli elektronická kniha je digitální verzí klasické papírové knihy. Je k dispozici v různých formátech (PDF, EPUB, MOBI), které je možné číst v různých specializovaných čtečkách, tabletech, ale také v chytrých mobilních telefonech a počítačích.

Kde najdete informace o e-knihách?
Nabídku e-knih naleznete na Portálu v nabídce hlavního menu „E-knihy“. U každého titulu je uveden dostupný formát a jeho cena.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu Prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za využití informací z předmětu koupě, jsou pouze v rukou kupujícího.

2. Objednávka

Kupující prohlašuje, že se na Portálu seznámil se všemi informacemi ohledně objednávky daného produktu. Kupující objednává určitý předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky na Portálu a je povinen tuto objednávku zkontrolovat před odesláním a případně opravit chybné údaje. Odeslaná objednávka je právně závazná. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami na https://www.ukryta-tajemstvi.cz/vseobecne-obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3. Kupní cena, daňový doklad

Jaká je cena za předmět koupě?
Cena za předmět koupě je cena uvedena na Portálu v popisu konkrétního produktu v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající není plátcem DPH.

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za předmět koupě?
Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Jako doklad o zakoupeném produktu Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu. Závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4. Způsob a forma platby

Cenu za předmět koupě může Kupující uhradit klasickým bankovním převodem, a to na bankovní účet prodávajícího č. 19-1302820287/0100, s tím, že jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Informace pro provedení platby zašle Prodávající Kupujícímu v rámci potvrzení objednávky.
Platba na splátky není možná.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Pokud je součástí produktu bonus, bude toto uvedeno na prodejní stránce produktu na  Portálu, obdrží je Kupující po uhrazení částky spolu s objednaným předmětem koupě.
Jakmile Prodávající obdrží platbu Kupujícího za předmět koupě, potvrdí prodávající tuto informaci prostřednictvím e-mailové zprávy a zašle příslušný doklad.

5. Dodací podmínky

U digitálních produktů se dodáním rozumí zaslání produktu ve formátu ujednaném v kupní smlouvě. Odesláním na příslušnou URL adresu, případně zprávou s možností stažení produktu proběhne po zaplacení celé kupní ceny, nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

Přístupové údaje k online produktům jsou určeny pouze pro  osobní potřebu Kupujícího. Produkty prodávané prostřednictvím webové stránky podléhají právní ochraně podle autorského práva. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Kupující oprávněn dílo užít jiným způsobem. Bere na vědomí, že především není oprávněn dílo měnit, jakýmkoliv způsobem rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou způsobí porušením práv na ochranu autorského díla.

7. Odstoupení od smlouvy

Za produkty ručí fyzická osoba Lucie Cermanová zárukou spokojenosti.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák. č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, protože předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu (tedy elektronicky poskytované služby), které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Kupující nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem koupě je elektronická, ne tištěná kniha.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
–  prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny o více než 7 dnů po době splatnosti.

9. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10. Reklamace

Někdy se může stát, že něco nefunguje. Proto využijte k reklamaci e-mail na na objev@ukryta-tajemstvi.cz. Reklamaci vyřídíme co nejdříve, nejvýše do 30 dnů.

Jak probíhá reklamace
Reklamaci podává kupující e-mailem. Bude obsahovat název elektronické knihy, číslo objednávky a popis vad – vašeho problému. Do dvou dnů dá prodávající kupujícímu vědět, že přijal reklamaci a informuje ho o dalším postupu. Rozhodnutí o reklamaci učiní prodávající nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu a doručí jej elektronickou poštou. Pokud prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraní vadu. Jestliže to nebude možné, do 5 pracovních dnů od rozhodnutí vrátí peníze na číslo bankovního účtu, o které bude kupující požádán. Všechny reklamace jsou evidovány a na žádost je možné tyto v elektronické formě poskytnout .

11. Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího. Údaje uvedené v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a využity pro realizaci celého obchodu, včetně navazujících potřebných účetních procesů, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.
Detailní osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Na požádání Kupujícího prodávající co nejdříve písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje o vás jsou zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je Prodávající opraví. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na objev@ukryta-tajemstvi.cz, kde je Prodávající Kupujícímu k dispozici v případě žádosti o informace, i pro podněty a stížnosti.
Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.ukryta-tajemstvi.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

12. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

Kupující není ve vztahu k Prodávajícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826e odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupující bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby mu nevznikají žádná práva vůči nositelům práv k dílům.
Kupující bere na vědomí, že není oprávněn při využívání služeb Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné využívat pouze v souladu s určením služby, ve smluveném rozsahu a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, http://www.coi.cz.
Kupující nebo jiná osoba, která využívá služeb portálu, bere na vědomí, že webová stránka Portálu nemusí být dostupná nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, případně třetích osob.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 23. 12. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.ukryta-tajemstvi.cz, případě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Každá nová verze Podmínek je dostupná na prodejní stránce daného produktu v rámci webových stránek Portáhttps://www.ukryta-tajemstvi.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí Podmínek.